Integritetspolicy

Vilka vi är

Vår webbplatsadress är: http://www.pianistenumea.se

Personuppgifter

Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, även kallad GDPR – General Data Protection Regulation) är till för att skydda människors personliga integritet när personuppgifter samlas in, registreras, lagras eller bearbetas.

I Sverige har vi också en kompletterande lag för dataskydd (SFS 2018:218) som förtydligar under vilka förutsättningar personuppgifter får behandlas med stöd av dataskyddsförordningen.

Om du har frågor kring integritets- och dataskydd, kontakta vårt dataskyddsombud.

 

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person.

Exempel på självklara uppgifter är ditt namn eller ditt personnummer, men även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Från dig:

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt; när du skickar ett e-postmeddelande, fyller i ett formulär på vår webbplats eller när du fyller i och lämnar en blankett till oss som innehåller personuppgifter. Detta kan till exempel vara:

  • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer. Även uppgifter om familjerelationer.
  • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer med mera.

Från tredje part:

Ibland kompletterar vi de uppgifter du ger med information från tredje part. Detta kan till exempel vara adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt uppgifter om dig.

 

Laglig grund för behandling av personuppgifter?

Pianisten behandlar personuppgifter främst baserat på avtal eller samtycke.

Dvs för att kunna fullgöra ett avtal (pianolektioner).

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt fastställda gallringsbeslut upprättade av Pianisten.

 

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Pianisten har inte för avsikt att dela dina personuppgifter till någon tredje part förutsatt att det inte krävs för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. För de personuppgifter som delas med våra upphandlade leverantörer gäller det avtal vi har upprättat mellan varandra.

Vi kan även komma att lämna nödvändig information till myndigheter ifall vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Då kontaktar du oss via telefon, mail eller via webbplatsen

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

 

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”)

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad.

  • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandlingen och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt

Vi kan inte radera uppgifter i de fall då det finns ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.